مسابقات
 
 
  معرفی دانشکده
گروه معماری دانشگاه بناب اولین بار در رشته معماری تعداد 40 نفر دانشجو را در سال 1385 در مقطع کاردانی اخذ نمود  و در سال 89 با تعداد 48 نفر کارشناسی معماری به کار خود ادامه داد.
در شهریور سال 1390گروه معماری از گروه عمران مستقل شد و با مدیریت گروه توسط خانم مهندس صغری نیرومند شیشوان فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نمود.